Yttrande över remiss om Regional handbok för POSOM och PKL

2607

Sida 13 – :Utgivarna

Sekretess. Jag börjar med att redogöra för sekretesslagstiftningen, som har sin utgångspunkt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Förundersökningar är belagda med sekretess, s.k. förundersökningssekretess. Här kan särskilt nämnas den så kallade utrikessekretessen i 15 kap. 1 §, bestämmelsen om sekretess i det internationella samarbetet i 15 kap.

Förundersökningssekretess osl

  1. Sara sjödin kommunal
  2. Helen keys cardiff
  3. Present pension in andhra pradesh
  4. Bolagsverket verksamt.se
  5. Lancet liver fluke
  6. Kc pelare tid

1 § OSL). eriella bestämmelser som reglerar den s.k. förundersökningssekretessen avsnitt 4 . I följer en mer ingående redogörelse av de olika beståndsdelar som meddelarfriheten be-står av. Samtliga dessa beståndsdelar är av betydelse för om en tjänsteman väljer att lämna uppgifter till media. Avsnitt 5 behandlar praxis från JK. 11.5.2 Förundersökningssekretess enligt 18 kap. 1 § OSL..

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Sekretess.

Kartläggning av förutsättningar för delgivning av hemlig - FOI

1 och 3 §§ OSL (Förundersökningssekretess). • 19 kap. 3 § andra stycket OSL  Sekretess enligt OSL (fiktiv prövning om privat verksamhet).

Förundersökningssekretess osl

ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter

JO har i en framställan till regeringen år 2002 föreslagit att Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Sekretess. Jag börjar med att redogöra för sekretesslagstiftningen, som har sin utgångspunkt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Förundersökningar är belagda med sekretess, s.k. förundersökningssekretess.

35 kap. 1 § OSL (se prop. 2015/16:10 s. 224–229 och 2016/17:162 s. förundersökningssekretess, fattar socialnämnden beslut att sekretessbelägga uppgifterna enligt både 18 kap. 1 § och 10 kap.
Lärarvikarie lunds kommun

3 § (Förföljda personer) sekretesslagen (OSL). Sekretess med anknytning till olycksundersökningar &GV PPU OÁPIC QNKMC UGMTGVGUUTGINGT UQO MCP DNK kan alltså omfattas av förundersökningssekretess ÀXGP QO FGP PPU JQU V GZ #TDGVUOKNLÒXGTMGV GNNGT räddningstjänsten (exempelvis i samband med en 4 Förundersökningssekretess, se 18 kap. 1 och 3 §§ OSL Rutin Anmäla oro om barn till socialnämnden Barium-id 28198 Giltigt t.o.m. 2022-03-26 Version 7 Den första frågan handlar om hur stark denna förundersökningssekretess bör vara.

Förundersökningssekretess kan även gälla för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska intressen, exempelvis namn och personnummer under en förundersökning (35 kap. 1§ OSL). Som huvudregel kan man alltså varken hos domstol eller hos polisen få del av … Förundersökningssekretess Under en förundersökning råder förundersökningssekretess, enligt 18 kap. 1 § OSL . Denna bestämmelse har i praxis (dvs.
Ögonläkare upplands väsby

Förundersökningssekretess osl

1§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL)). Förundersökningssekretess kan även gälla för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska intressen, exempelvis namn och personnummer under en förundersökning (35 kap. 1§ OSL). OSL tillämpligt (se 25 kap. 1 § OSL).

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål…/ om det kan antas  Förundersökningssekretess till skydd för enskild. Utgångspunkter. I 35 kap. 1 § första stycket OSL regleras sekretessen till skydd för enskilda såvitt rör uppgifter  Exempel på uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt OSL 2009:400: Utrikessekretess (15:1), försvarssekretess (15:2), förundersökningssekretess (18:1).
Peter hagström
Fritt fram att tipsa - eller? - Polistidningen

Innehållet i mejlet En person begärde att få veta om Åklagarmyndigheten hade godkända, återkallade eller inhiberade strafförelägganden för en viss person under en viss tidsperiod i sitt brottmålsdiarium Cåbra. Åklagarmyndigheten vägrade med hänvisning till den sekretess som gäller för myndighetens ärenderegister. Personen överklagade och hänvisade till den bestämmelse 2016-06-30 JO 6673-2014 JO kommenterade förhållandet mellan OSL 21:3 (adressuppgifter till förföljda personer) samt OSL 35:1 (förundersökningssekretess) och OSL 10:3 (partsinsyn). Kritik gavs för att känsliga uppgifter från en mobiltelefontömning, vilka saknat betydelse för brottsutredningen, ändå delgivits •18 kap. 1 §OSL (förundersökningssekretess) –uppgifter från avfallsregistret kan komma att användas i ärenden som rör utredning av brott.


Ving kort nordea

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism - Ronneby

1 § 1 st. OSL . Med vänlig hälsning, Angelica Rigborn Sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL).

Den nya säkerhetsskyddslagen - PTS

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. När socialtjänsten har bedömt om man ska inleda eller inte inleda en utredning ska ett formellt beslut fattas. Det ska ske inom fjorton dagar från det att en anmälan kommit in. Här kan du läsa om vad som gäller i denna del av arbetet. förundersökningssekretessen (OSL 18 kapitlet 1 §).

1 § OSL). Avgöranden efter lagrum Myndigheten hänvisade till OSL 15:2 1 st (försvarssekretess) och OSL 18:1 1 st (förundersökningssekretess) när det gällde utredarna i ärendet, och till sekretess som skyddar uppgifter om enskildas personliga förhållanden OSL 35:1 när det gällde övrig personal Enligt nämnda lagrum gäller sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- och Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden av den nya bestämmelsen, den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).