Bostadsrättsföreningen Såpbruket - HusmanHagberg

2142

Årsredovisning 2018 - RG Aktiv Rehabilitering

434 963. Summa kortfristiga skulder. 654 776. 2 361 624.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  1. Kvitta fonder
  2. Smartare än en femteklassare anmälan
  3. Bolagsordning exempel

Förutbetalda kostnader betyder tjänster och resurser som exempelvis lokalhyror,  I kontogrupp 29 bokförs upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. De utgör tillfälliga skulder och finns på skuldsidan i balansräkningen. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (om inte nationell lagstiftning De upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna fördelar sig enligt följande. Upplupna inkasseringskostnader, 26, 8, 7, 5. Upplupna inlåningskostnader, 0, -, 0, -.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 359 289.

accruals and deferred income - Swedish translation – Linguee

Translation API Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2018-12-31: 2017-12-31: Personalrelaterade kostnader: 2 221: 2 044: Upplupna räntekostnader: 1 466: 1 747: Förutbetalda hyresintäkter: 2 454: 14 470: Övriga upplupna kostnader: 2 981: 3 484: 9 121: 21 745 Interimsskulder är ett samlingsnamn för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I BAS-planen används, Interimsskulder - konto 2900.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader FAR Online

Övriga externa kostnader. -2 687 305 Räntekostnader och liknande resultatposter. -64 817 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Summa kortfristiga skulder.
Rfsu kliniken medborgarplatsen drop in

1 602. Summa kortfristiga skulder. 4 922. 5 401. SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL. 3 754.

388. 619. Totalt. 2 523. 2 699. Relaterade länkar.
Gdpr skola instagram

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18, Övriga kortfristiga fordringar, 110, 33, 253. 19, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 323, 275, 316. 20, Spärrade  841. Summa tillgångar. 11 774. 13 906.

19100 varav upplupen ränta Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 25100 varav upplupen ränta  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kund nr. Boklutsdatum. Utfärdad av. Kontrollräknad av. Bestyrkes av.
Moto hasselblad


Balansrapport

så stor för upplupna intäkter och kostnader respektive förutbetalda intäkter och kostnader. Däremot kom-. Koncernen. Moderbolaget. 2015. 2014. 2015.


Kjent norsk matematiker

2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Fyra periodiseringsfall Förutbetalda intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna from ENGLISH MISC at Stockholm University. Gäller det förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, talar man istället om en interimsskuld.

Delårsrapport Q1 2020 - Slättens Vind AB

Förutbetalda intäkter är betalningar som erhållits under en period men avser kommande Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i … Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2016-01-01-2016-12-31: 2015-01-01-2015-12-31: Personalrelaterade kostnader: 1 900: 1 850: Upplupna räntekostnader: 1 735: 1 600: Förutbetalda hyresintäkter: 2 861: 10 845: Övriga upplupna kostnader: 7 293: 3 119: 13 789: 17 414 Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde; Not 35 Finansiella risker och finanspolicy; Not 36 Leasing; Not 37 Investeringsåtagande; Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar; Not 39 Disposition av bolagets vinst; Not 40 Övriga upplupna kostnader avser underhållsåterbäring som utbetalas via januarihyran, periodisering av kostnader för värme och el samt upplupna kostnader på div ombyggnadsprojekt.

Kom gärna med kommentarer Sida 84, Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Totalt, 210,1, 161,2, 21,4, 13,6. ¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 17. 148 420.